Betony

 

EvoCEL®-4F to najnowszej generacji, wielofunkcyjny dodatek który został stworzony z myślą o specyficznych wymaganiach przemysłu elementów betonowych w celu zwiększenia wydajności produkcyjnej, redukcji kosztów oraz poprawy parametrów technicznych i jakości wyrobów betonowych.  

EvoCEL®-4F jest dodatkiem oddziaływującym 4-fazowo, w każdym z zasadniczych etapów/faz produkcji betonu:

 

Rozrabianie mieszanki Formowanie
 • Dyspersja (wody, cementu)
 • Jednorodność, homogeniczność             
 • Plastyczność
 • Zagęszczenie
 • Wypełnienie

 

Hydratacja

 

Dojrzewanie i pielęgnacja

 • Zwilżanie cementu
 • Poziom hydratacji
 • Redystrybucja wody
 • Stabilizacja temperatury 

 Zasada działania EvoCEL®-4F polega na :

 
 • uplastycznieniu  i redukcji lepkości mieszanki betnowej
 
 • intensyfikacji dyspergacji zaczynu cementowego
 
 • wzroście zagęszczenia przez zmniejszenie tarcia wewnętrznego mieszanki
 
 • poprawie jednorodności i połączenia zaczynu cementowego z kruszywem
 
 • redystrybucji i stabilizacji wilgoci w trakcie hydratacji i dojrzewania

 


Badania przeprowadzone przez niezależne laboratoria oraz w w zakładach produkcyjnych wykazały w betonach z dodatkiem EvoCEL®- 4F  wporównaniu do referencyjnych próbek bez dodatku włókien istotną poprawę szeregu parametrów technicznych betonu takich jak :

 

Redukcja kosztów  produkcji ok. 3-6% Biuletyn Info #1,2
Stopień zagęszczenia ok. 10% Biuletyn Tech #2
Nasiąkliwość   bezwzględna ok. 1,1% Biuletyn Tech #3
Wytrzymałość ok. 20% Biuletyn Tech #4
Ścieralność  ok. 25% Biuletyn Tech #5
Mrozoodporność ok. 30% Biuletyn Tech #6
Mikropęknięcia skurczowe ok. 80% Biuletyn Tech #7
Stabilność i homogeniczność      ok. 35% Biuletyn Tech #8
Poziom hydratacji cementu ok. 20%    Biuletyn Tech #1

 


 

Dzięki swoim unikatowym właściwościom, EvoCEL®-4F w postaci włókien (zarówno luźnych jak i płatkowanych) znalazł zastosowanie jako efektywny i ekonomiczny dodatek w produkcji  : 

 
 • mało-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - betonowa kostka brukowa,  płytki, ...
 
 • średnio-gabarytowych wyrobów wibroprasowalnych - krawężniki, obrzeża, ...
 
 • elementów prefabrykowanych,
 
 • posadzek i nawierzchni,
 
 • betonów i elementów architektonicznych,
 
 • ....

 


Unikatową cechą EvoCEL®-4F jest m.in. wysoka zdolność wiązania wody i zaczynu, a następnie stopniowego i równomiernego jego oddawanie w całym procesie hydratacji i dojrzewania. Skutkuje to nie tylko pełniejszą hydratyzacją ale również zmniejszeniem ilość oraz długość mikropęknięć skurczowych w matrycy betonowej, wzrostem jej wytrzymałości, ścieralności, mrozoodporności i innych parametrów betonu.  

Dodatkowo EvoCEL®-4F w istotny sposób wpływa na poprawę procesu dojrzewania i pielęgnacji przez stabilizację poziomu uwodnienia i temperatury, co ma szczególne znaczenie w okresach letnich.

Dodatek EvoCEL®-4F pod wpływem sił ścinających (wibracje) powoduje pseudoupłynnienie i zmniejszenie tarcia wewnętrznego mieszanki betonowej co sprzyja lepszemu połączeniu zaczynu cementowego z kruszywem oraz zwiększa zagęszczenie mieszanki. Ograniczone zostaje również niebezpieczeństwo ścierania i zużycia maszyn oraz przywierania betonu do form i pras. 

EvoCEL®-4F powoduje intensywną dyspergację zaczynu cementowego i sprzyja powstawaniu warstwy smarnej pomiędzy stalową formą a betonem podczas procesu produkcji, znacznie poprawiając jakość powierzchni betonu. Optymalne rozdzielenie ziaren cementu wpływa na lepsze rozmieszczenie zaczynu cementowego przy stałej ilości cementu. Dzięki temu w betonie pozostaje mniej niezhydratyzowanego cementu.

 


  

Właściwości produktu

   

Własności

 • poprawia zagęszczenie
  Baza   włókno organiczne
 • zwiększa wytrzymałość wczesną i końcową
  Postać   włókno śr. dł ~0,9/1,6mm
 • zwiększa wodoszczelność
  Gęstość   19-40 g/dm3
 • poprawia jednorodność
  pH   6,8 ±1
 • zwiększa odporność na działanie mrozu i soli
  Odporność na alkalia   ~94%
 • poprawia jakość powierzchni
  Zawartość alkaliów   ~0%
 • zwiększa zdolność do zatrzymywania wody w betonie
  Zawartość chlorków   ~0%
 • poprawia poziom hydratacji
     Dozowanie
 • poprawia urabialność
   Zalecane   0,2-0,6% m.c.
 • zmniejsza tzw. bleeding
                     Optymalne  0,35-0,45% m.c.